Půjčovna skútrů a čtyřkolek Brno - Obchodní podmínky Rentmania.cz

Rentmania.cz - obchodní podmínky

Domů / Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pronájmu dopravního prostředku - stáhnout v PDF

Tyto všeobecné podmínky pronájmu motocyklů (dále též jen „všeobecné podmínky“) provozovatele, upravují práva a povinnosti provozovatele jako pronajímatele a zákazníka jako nájemce při pronájmu motocyklů pronajímaných provozovatelem.

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Účelem smlouvy o pronájmu motocyklů (dále jen „smlouva“) je umožnit nájemci užívání motocyklu, který je ve vlastnictví provozovatele, nebo třetí strany právnickou osobou nebo fyzickou osobou pro podnikatelské nebo spotřebitelské účely.

1.2. Smlouvu tvoří tyto Všeobecné podmínky a předávací protokol.

1.3. Nájemce přijímá motocykl do užívání podpisem předávacího protokolu ve stavu a s příslušenstvím uvedeným tamtéž.

2. Předání, převzetí a vrácení motocyklu

2.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem příslušného protokolu o předání motocyklu oběma smluvními stranami a úhradou příslušných poplatků (zejména záruky a dohodnuté ceny pronájmu). Pro uzavření Smlouvy je nájemce též povinen předložit zástupci pronajímatele doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a řidičský průkaz s vyznačením oprávněním k řízení motorových vozidel odpovídající pronajímanému motocyklu. Na základě vlastního uvážení je pronajímatel oprávněn požadovat předložení dalších dokladů.

2.2. Při předání motocyklu nájemci posoudí nájemce bezodkladně jeho stav včetně stavu příslušenství a dalších náležitostí uvedených v předávacím protokolu a prověří funkčnost motocyklu. Veškeré zjištěné nedostatky či chybějící součásti nebo chybějící příslušenství zákazník v pře nájemce protokolu uvede či vyznačí.

2.3. Převzetí motocyklu potvrdí nájemce podepsáním protokolu o předání, Vady neuvedené v předávacím protokolu se považují za neexistující v okamžiku předání motocyklu nájemci.

2.4. Nájemce se zavazuje vrátit pronajímateli motocykl v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě ve stavu odpovídajícím stavu motocyklu v okamžiku jeho předání zákazníkovi, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě, že není mezi nájemcem a pronajímatelem dohodnuto jinak, vrací se motocykl na stejném místě jako při zahájení pronájmu. Při vrácení motocyklu posoudí pronajímat jeho technický stav a na základě výslednu tohoto posouzení je pronajímatel oprávněn zadržet část záruky nebo celou záruku za účelem úhrady škod způsobených zákazníkem na motocyklu, a to až do doby vyřízení příslušných oprav a stanovení konečné výše škod způsobených nájemcem. Obdobně je pronajímatel oprávněn ze složené záruky zadržet částku odpovídající ceně obvyklé v místě sídla pronajímatele za provozní kapaliny (například benzín, olej, apod.) jejichž stav je nižší v okamžiku vrácení motocyklu oproti jejich stavu při zahájení pronájmu.

3. Vlastnictví a užívání předmětu pronájmu

3.1. Účelem této Smlouvy není převod vlastnictví a nájemce se proto bez výslovného zvláštního písemného úkonu pronajímatele zakládajícího převod vlastnictví k motocyklu nestává ani stát vlastníkem motocyklu na základě této Smlouvy.

3.2. V případě, že nájemce řádně neplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, je pronajímatel oprávněn nájemci motocykl dočastně či trvale odejmout nebo dočasně či trvale znemožnit jeho užívání. Také znemožnění užívání motocyklu nezakládá právo zákazníka na nájemci jmu či na jinou náhradu ze strany pronajímatele.

3.3. Nájemce je povinen zabránit vzniku jiných práv třetích osob k motocyklu (např. motocykl prodat či dát do zástavy). Pokud není výslovně předem mezi nájemcem a pronajímatelem dohodnuto jinak, není nájemce oprávněn motocykl dále pronajmout nebo bez výslovného souhlasu pronajímatele zapůjčit třetím osobám.

3.4. Nájemce je povinen užívat motocykl pouze způsobem a pro účely stanovené výrobcem, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz motocyklu. Nájemce je dále povinen udržovat na své náklady motocykl ve stavu odpovídajícím stavu motocyklu v okamžiku jeho převzetí nájemcem dle článku 2. těchto Všeobecných podmínek. Nájemce je dále povinen dostunými prostředky bránit odcizení (zejména uzamčení motocyklu v uzavřeném prostoru či připoutáním bezpečnostím řetězem k pevně ukotvenému předmětu), ztrátě, zničení, poškození či nadměrnému opotřebení motocyklu.

3.5. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele o závadách a škodách vzniklých na motocyklu a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení záručních a jiných oprav motocyklu.

3.6. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět na motocyklu žádné úpravy kromě běžné údržby. Provedení takovéto údržby nezakládá právo nájemce na jakoukoli náhradu vynaložených výdajů či úsilí.

3.7. Pronajímatel nepřebírá odpovědnost ža škody ani ztráty, včetně následných škod a ušlého zisku, vzniklé používáním motocyklu nebo v souvislosti s ním. V případě škod vzniklých třetím osobám v souvislosti s provozem motocyklu je nájemce povinen neprodleně učinit všechna opatření, aby nároky pronajímatele, zejména nároky na pojistné plnění, zůstaly zachovány a škody způsobené třetím osobám byly co nejnižší. Nájemce je povinen pronajímateli neprodleně o vzniku škody průkazným způsobem informovat.

3.8. Trvale či dočasně vyvézt motocykl mimo území České republiky může zákazník jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

3.9. Pronajímatel má právo kdykoli zkontrolovat stav, způsob používání a umístění (trvalého či obvyklého garážování, parkování) motocyklu. Nájemce se zavazuje, že zástupci pronajímatele umožní přístup k motocyklu včetně s tím souvisejícího vstupu do svého podniku nebo na svůj pozemek či do garáže.

3.10. Nájemce je povinen kdykoli při užívání motocyklu dodržovat a plnit všechny obecně závazné přávní předpisy, které se vztahují k užívání a provozu motocyklu a zavazuje se zaplatit veškeré finanční i jiné platby, které vyplynou z nedodržení těchto předpisů.

3.11. Nájemce souhlasí s tím, že na žádost pronajímatele umožní neprodleně přístup k veškerým údajů nutným k provedení fyzické inventury.

4. Pojištění motocyklu

4.1. Nájemce bere na vědomí, že motocykl může být během doby pronájmu pojištěn.

4.2. Nájemce se zavazuje bezodkladně oznámit pronajímateli každou pojistnou událost či událost, o které se důvodně domnívá, že by mohla být pojistnou událostí a zebezpečit všechny důkazy a jiné doklady nutné k uplatnění nároku vůči příslušné pojišťovně či třetí straně.

4.3. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci pojištění je sjednána tzv. spoluúčast a to ve výši uvedené v předávacím protokolu. Tuto spoluúčast se zákazník zavazuje pronajímateli uhradit v plné výši. Zároveň bere nájemce na vědomí, že v případě porušní obecně závazných právních předpisů či pravidel užívaní motocyklu může být takto vzniklá škoda vyjmuta z pojištění a pronajímatel v takovém případě může po zákazníkovi požadovat úhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

5. Výše a úhrada splátek nájemného

5.1. Nájemce se zavazuje hradit cenu za pronájem ve stanovených termínech a v dohodnuté výši.

5.2. Pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit výši ceny za pronájem motocyklu a to pouze v případě změny daní či poplatků týkajících se motocyklu či jeho pronájmu nebo užívání pro účely nebo způsobem stanovenými smlouvou.

5.3. Nájemce není v žádném případě oprávněn bez předchozí písemné dohody s pronajímatelem k započtení, zadržení nebo snížení ceny nájemného či výše konkrétní platby. Pronajímatel je oprávněn provést zápočet splatných závazků a pohledávek vůči zákazníkovi.

5.4. V případě prodlení nájemce s úhradou jakékoli platby je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci, a zákazník je povinen, pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli náklady služeb spojených s vyhledáním a zajištěním motocyklu a náklady vymáhání dlužných částek.

6. Záverečná ustanovení

6.1. V případě porušení nájemcem libovolného z ustanovení odst. 3.3. - 3.11. je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci a nájemce je povinen pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) a náhradu vzniklé škody v plné výši, přičemž se nahrazuje skutečná škoda a ušlý zisk.

6.2. Nájemce není bez předchozího písemného souhlasu pronajímateli oprávněn postoupit žádné z práv či poviností vyplývajících ze smlouvy. Pronajímatel je oprávněn postoupit libovolné právo či povinnost vyplývající ze smlouvy na třetí osobu i bez souhlasu zákazníka.

6.3. Nájemce souhlasí s tím, že za účelem uzavření, plnění, ukončení smlouvy a uplatnění či vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti či na základě smlouvy je pronajímatel oprávněn zpracovávat o zákazníkovi osobní údaje poskytnuté nájemcem, a to po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 3 let, v následujícím rozsahu: jméno příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo, emailové spojení a číslo občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti. Souhlas podle tohoto odstavce nájemce poskytuje podpisem předávacího protokolu či užitím motocyklu.

6.4. Pokud není dohodnuto jinak, smlouva končí:
-uplynutím dohodnuté doby pronájmu, nebo
-dohodou smluvních stran, nebo
-trvalým vyloučením motocyklu z provozu (zajména v důsledku odcizení, zničení či stavu neodpovídajícímu požadavkům obecně
závazných právních předpisů), nebo
-výpovědí ze strany pronajímatele s výpovědní dobou stanovenou ve výpovědi
Ukončení smlouvy jakámkoli z uvedených způsobů nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit pronajímateli všechny poplatky za dobu, na kterou byla uzavřena smlouva, stejně jako povinnost uhradit i další poplatky dle smlouvy.

6.5. Nájemce je povinen hlásit pronajímateli neprodleně, nejpozději do 5 dnů, změny sídla (bydliště), bankovního účtu i dalších skutečností významných pro plnění smlouvy včetně skutečností uvedených v Obchodním rejstříku. Pronajímatel je oprávněn ověřovat věrohodnost údajů o nájemci.

6.6. Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem související se smlouvou neupravené výslovně smlouvou nebo Všeobecnými podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně právních předpisů.

6.7. Tyto Všeobecné podnínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2010.

Close

LIVE CHAT SUPPORT

Before start your chat session please verify your personal information

Close